Důkazy reinkarnace

Individuální zvláštnosti jako důkaz existence reinkarnace.

Kanadský psychiatr profesor Ian P. Stevenson (1917-2007), autor mnoha publikací věnovaných otázkám reinkarnace, nashromáždil opravdu hodně příkladů dokládajících skutečnost, že někteří lidé si pamatují své minulé životy. Stevenson zdůrazňoval, že právě koncept reinkarnace umožňuje vysvětlit některé jevy – například psychické úchylky, které jsou z pohledu moderní psychologie či psychiatrie i s celým souborem znalostí, který mají k dispozici, jen těžko vysvětlitelné.

Jsou to například:

1) vrozený strach ve vztahu k určitým jevům už v kojeneckém věku a raném dětství;
2) neobvyklé zájmy a hry, se kterými se můžeme setkat u dětí;
3) neobvyklé schopnosti a způsoby chování, které se relativně často projevují u dětí a kterým se ve svém životě nemohly naučit;
4) zvyky a záliby;
5) temperament;
6) rané rozvíjení sexuální vzrušivosti;
7) plachost před lidmi stejného pohlaví;
8) rozdíly mezi jednovaječnými dvojčaty;
9) nevysvětlitelné nepřátelství;
10) neobvyklé chutě během těhotenství;
11) leváctví;
12) mateřská znaménka a vrozené vady;
13) individuální charakterové rysy, které může mít každý;
14) schopnost vybavit si v paměti prostorovou situaci, kterou někdo vidí poprvé, a tak dále.

Vysvětlíme stručně podstatu jednotlivých zvláštních rysů zvýrazněných profesorem Stevensonem:

1) Obecně strach tohoto druhu souvisí s příčinou smrti během předchozí inkarnace. Obyvatelka Barmy Ma Tin Aung Miyo si ve svých čtyřech letech náhle vybavila, že v předchozím životě byla japonským vojákem, který byl sestřelen spojeneckým letadlem. Několik let se potom bála letadel.

2) Mnoho dětí od nejútlejšího věku začíná projevovat zájem o zaměstnání, které chtějí vykonávat když vyrostou. Svatá Kateřina Sienská, označovaná později za učitelku církve, si už v dětství hrála na to, že je jeptiškou. V sedmi letech se zaslíbila Kristu a vedla asketický život naplněný půsty. Její otec byl barvířem v Sieně. On i Kateřinina matka byli silně věřící a z otcova rozhodnutí nezasahovali do její horlivé náboženské služby. V Kateřinině rodinném každodenním životě však neexistovaly žádné faktory, které by vysvětlovaly důvod, proč tolik lnula k víře a církvi.

3) Jeden muž jménem Choris Kotkin Jr. si pamatujoval, že byl starým zkušeným rybářem, jezdil na ryby v motorovém člunu a žil na Aljašce. Od nejútlejšího dětství se zajímal o motory, rozuměl jim a uměl je opravovat a řídit.

4) Některé děti, které si pamatují své minulé životy, překvapují dospělé tím, že požadují alkohol, tabák nebo drogy, například hašiš. Říkají, že si pamatují, jak je běžně používaly v minulém životě a naprosto nechápou, proč jim teď jsou podobné věci zakázány.

5) Studie ukázaly, že už pár dnů po narození jsou mezi jednotlivými kojenci významné rozdíly v temperamentu. Někteří odborníci v této oblasti byli zmatení a nedokázali vysvětlit příčiny těchto individuálních rozdílů. Pokud jde o děti, které si pamatovaly své minulé životy, profesor Stevenson našel lidi, kteří je znali v jejich minulém vtělení a potvrzovali, že i tehdy se tyto dnešní děti vyznačovaly stejným temperamentem.

6) Některé děti, které mluvily o tom, že si pamatují svůj minulý život, projevovaly i nyní v dětství erotický zájem o ty, kteří v minulém životě byli jejich partnerem, nebo už tehdy k němu chovaly něžné city. Jedno malé dítě tak například přiznalo svou lásku k osobě opačného pohlaví, která mu připomínala milovaného partnera z minulé inkarnace.

7) V mnoha případech dochází k tomu, že si děti pamatují, že v minulém životě měly opačné pohlaví a nyní se chovají podle něj. Takové děti často popírají, nebo předstírají, že popírají pojetí pohlaví tak, jak je přijímá moderní anatomie. Některé dívky například tvrdí, že jsou chlapci, nosí chlapecké oblečení, hrají typicky chlapecké hry a chtějí být nazývány mužským jménem.

8) Barmská dvojčata s názvem Maun Aung Cho Ting a Maun Aung Ko Ting si pamatují, že v minulosti žila jedna z nich žena a druhá jako muž. Žena tehdy vlastnila rýžový mlýn, zatímco muž byl rolníkem. Pěstoval rýži a vozil ji ke zpracování do mlýna. Každý, kdo pozoroval chování a vzájemné vztahy těchto dvojčat, musel vidět, že jedno z nich se chová povýšeně, jako bohatý majitel mlýna, a druhé pokorně jako rolník, který pěstuje rýži a je na mlynáře odkázán.

9) Bezdůvodné nepřátelství, které někteří pociťují vůči určitým osobám nebo sociálním skupinám, je pravděpodobně založeno na vzpomínkách z minulého života. To je případ člověka, který byl zavražděn a silně toužil po pomstě. Nenáviděl ve svém novém vtělení každého, kdo podle něj měl cokoli společného nebo blízkého s jeho vrahem. A někteří lidé se zas velmi rozhněvali, když slyšeli jakoukoli zmínku o Američanech nebo Britech.

10) Žena jménem Maun Mint Tin si pamatovala, že v minulém životě byla alkoholička. V dětství velmi často vyžadovala alkohol. Její matka dokonce uváděla, že čtyři nebo pět měsíců po otěhotnění měla ona sama neodolatelnou chuť na alkohol, který jinak nikdy nepila.

11) Barmánka Ma Kin Sandi, která byla považována za ztělesnění své babičky, byla levačkou, zatímco její babička používala vždycky jako hlavní pravou ruku. Také nikdo z její rodiny nebyl levák. Avšak vyšlo najevo, že poté, co babička byla v důsledku krvácení do mozku upoutána na lůžko, měla pravou ruku ochrnutou a tento stav trval několik měsíců před její smrtí. To byl zřejmě důvod, proč měla Ma Kin Sandi pocit, že svou pravou rukou nedokáže pohybovat, a to ji také přimělo používat levou ruku.

12) Mezi dětmi, které si pamatují své minulé životy, se podle řady svědectví mnohé narodily s mateřskými znaménky a vrozenými vadami, které odpovídaly zraněním, která v minulé inkarnaci nějakým způsobem zasáhla a poškodila jejich fyzické tělo. V některých případech také onemocnění v tomto životě odpovídají těm, která měly v životě předchozím.

13) V některých případech zkoumaných v rámci výzkumu reinkarnace lidé, kteří se ocitli v lokalitě, v níž žili ve svém minulém životě, cítili, že tu kdysi byli, že to tu poznávají, i když v tomto životě sem přišli poprvé. Lidé, kteří mají podobné pocity, si obvykle nezachovávají více úplných vzpomínek a nepamatují si nic, co by se mohlo týkat minulého života, nebo si to možná neuvědomují. Pocit povědomosti místa, které poznávají, je však velmi silný.

14)Pokud by neexistovaly žádné poznatky o jevu, kterým je reinkarnace, pak by jakákoli vrozená lidská schopnost byla nutně pouze výsledkem náhodné interakce genů. Protože však máme fakta dokazující, že reinkarnace existuje, můžeme podle profesora Stevensona předpokládat, že individuální charakterové rysy jsou určovány nejen genetickými faktory, ale také tím, jaké charakterové rysy byly typické pro člověka v jeho předchozích životech.

=========
Jak si vzpomenout, kým jsme byli v minulém životě.
Rozšířené mýty o meditaci

Facebook AstroPlus.cz