Numerologie: význam číslic a klíčové pojmy

Od dávných dob lidé přisuzovali číslicím, číslům a jejich kombinacím různý význam. Jeho výkladem se zabývá numerologie, jedna z nejstarších okultních nauk. Nachází souvislosti mezi lidským životem i povahou člověka, datem narození a veškerými dalšími číslicemi, které se na životní pouti vyskytnou. Jako k zakladateli se stoupenci numerologie hlásí k Pythágorovi ze Samu, jemuž se také říká „otec čísel“. Tento řecký filosof, kněz, astronom a matematik, který žil v 6. století př.n.l., byl skutečně čísly fascinován a učarovala mu nejspíš i jejich mystika. „Číslo je podstatou všech věcí“, měl prohlásit. Dávno před Pythágorásem se však čísly při výkladu nejrůznějších okolností lidského života zabývali staří Babylóňané, Židé, Egypťané, Chaldejci a další. V tajné mystice čísel se zvláště dobře vyznali arabští učenci. Víra v čísla se táhne od antiky před středověk až do moderní doby. Ať už budeme numerologii brát vážně nebo jako zábavu, může nám rozšířit úhel pohledu a přivést nás k poučnému zamyšlení.

Význam čísel v numerologii

Podle zásad numerologie má každá číslice svůj základní smysl. Krátký výklad číslic:

 • 0 — počátek všeho, symbol nebytí a nemateriálních věcí nacházejících se za hranicí obvyklého vnímání; nula je prapočátkem nesoucím energii stvoření, vzniku „z ničeho“
 • 1 — ztělesnění statečnosti a odvahy, individualismu a nezávislosti. V charakteristice osobnosti poukazuje na neuvěřitelnou pevnost a sílu vůle, snahu dosahovat cíle a úspěchu; z negativních vlastností může vykazovat neukázněnost, sobectví a umíněnost
 • 2 — ztělesňuje klid, trpělivost, umírněnost, vyrovnanost a laskavost, diplomatické schopnosti; milující, intuitivní typ, pružný a chápavý v partnerských vztazích; z negativ se mohou projevit nespokojenost, lenost a přecitlivělost
 • 3 — zosobnění uměleckých vloh a uvolněnosti, typ radostný, veselý a činorodý, překypující nápady a invencí; může být nespolehlivý a netrpělivý, pokrytecký, náladový a povrchní
 • 4 — ukazuje na pracovitost, svědomitost, organizační schopnosti, umění ovládat složité procesy i lidi; charakteristickou vlastností je trpělivost a také důslednost; typ stojící pevně oběma nohama na zemi, rozvážný a spolehlivý; negativem může být nudnost, vulgarita a žárlivost
 • 5 — odkazuje na schopnost adaptace na každou náhlou změnu okolností či prostředí; lidé, jejichž numerologická karta obsahuje pětky, milují svobodu, jsou aktivní, zvědaví a zvídaví, zajímá je absolutně všechno a své vědomosti rádi sdílejí; mohou však být nejistí, a nezodpovědní se sklonem k požitkářství
 • 6 — číslo lásky a harmonie, typ milující a obětavý, naplněný soucitem a věrností; má vyhraněný smysl pro spravedlnost a sklony k romantice; ideálem je mu rodina, pokojný a bezpečný domov; může být podezřívavý a úzkostlivý
 • 7 — lidé inteligentní a přemýšliví, duchovně založené osobnosti toužící po moudrosti a poznání, takzvané vědecké a studijní typy; mohou být zbabělí a nespolečenští
 • 8 — symbol materiálního světa a všeho, co s ním souvisí. Číslo moudrosti a víry v sebe sama; úspěšný, realistický typ znající svou cenu, silný, schopný a efektivní; umí hledat a nacházet kompromisy; může být chamtivý a bezohledný
 • 9 — číslo velmi komunikativních, společenských lidí, aristokratického a hrdého typu; jsou velkorysí, tolerantní, obětaví i tvůrčí; snaží se obklopovat přáteli a příznivci, schopní navázat kontakt s kýmkoli; mohou být arogantní, sentimentální a chladní

Abyste zjistili, které číslo odpovídá vaší osobnosti, musíte provést numerologický výpočet a zjistit, které z číslic převládají.

Numerologický výpočet

Ke zjištění svého životního čísla stačí znát datum narození. Dál už budete provádět jenom jednoduché lineární sčítání.

Dejme tomu, že jste se narodili 16. října 1990. Sečtete tedy: 1+6+1+1+9+9. Výsledek je 27. Znovu sečtěte: 2+7 = 9. Devítka je tedy vaším životním číslem.

Existuje několik výjimek. Jestliže jste dospěli k mezisoučtu 11, 22, 13, 14, 16 nebo19, nesčítejte dál až k získání jedné číslice, ale podívejte se na zvláštnosti významu těchto čísel:

 • 11 — velmi silné číslo, obdařené obrovským magickým smyslem. Člověk, jehož život tato číselná kombinace ovlivňuje, má od narození neuvěřitelně silnou energii. Pokud by se výchova zaměřila na rozvíjení této jeho přednosti, mohl by z něj být mimořádný senzibil, telepat nebo osobnost vybavená dalšími zcela mimořádnými, běžným měřítkům se vymykajícími schopnostmi. V každém případě vládne neobyčejným kouzlem osobnosti a přitahuje lidi jako magnet.
 • 22 — symbolizuje člověka velice racionálně založeného. Logika a rozum jsou u něj vždycky na prvním místě. Neochvějně dodržuje zákony, ctí morální zásady a řídí se vlastními přísnými normami. Vyznává řád a spořádaný způsob života. Jeho slabinou může být sklon k podřízenosti a snaha zalíbit se mocným tohoto světa.

13, 14, 16 a 19 jsou karmická čísla ukazující na negativní charakterové vlastnosti:

 • 13 — krajní stupeň egoismu. Člověk, který žije a jedná pouze ve prospěch vlastních přání a potřeb, je lhostejný ke všem okolo a přezírá jejich zájmy. Sobectví je jeho základním životním principem, osnovou formování veškerých dalších zásad.
 • 14 — člověk zcela prostý jakéhokoli pocitu zodpovědnosti. Není veden zlými úmysly, přesto však neustále působí škodu lidem ve svém okolí. Vždycky má někdo kvůli němu problémy – utrpí finanční ztrátu nebo nějakou morální škodu. Tito lidé navíc jeví sklon k dominanci, duchovno je nijak nepřitahuje a k okolí jsou zcela lhostejní.
 • 16 — osoba, která je sama sobě zákonem i autoritou. Nic jiného neuznává. Naprosto přezírá společenské, morální i zákonné normy. Odmítá nést odpovědnost za přestupky a spáchané činy poškozující lidi a prostředí. Nedokáže se ovládat ani se v něčem omezovat. Vede život neodlučně spojený s odpracováváním těžkých karmických dluhů.
 • 19 — sklony k sebeponižování, nízké sebevědomí, totální neschopnost sebelásky a sebepřijetí. Nezná cenu vlastní důstojnosti, žádnou nepociťuje. Strašlivé je, když tento typ člověka dostane moc. Dokáže napáchat obrovské škody a zlo jejím zneužíváním.

Když nyní víte, jak čísla ovlivňují váš život, můžete se pustit do nápravy negativních momentů a soustředit se na rozvoj kladných stránek vlastní osobnosti.

=========
Co o vás říká datum vašeho narození?
Číslo sedm v numerologii

Facebook AstroPlus.cz