Guny hmotné přírody: ctnost, vášeň, nevědomost


Jak do svého života přitáhnout rozkvět a úspěch? – tuto otázku si klade každý člověk.
Abychom šli tím správným směrem, je nezbytné seznámit se s pojmem gun. Slovo «guna» znamená doslova provaz. Existují tři kvality hmotné přírody, které člověka k přírodě poutají jako tři silné provazy. Slovo „guna“ bývá v sanskrtu vykládáno jako «energie» nebo «stav bytí». Každý člověk má svůj převládající vnitřní stav (energii), ze kterého vychází jeho život a činy. Podle Véd existují ve hmotném světě takové energie (guny) celkem tři – ctnost-sattva, vášeň-radžas a nevědomost-tamas. Jsou zrozeny z prvopočáteční substance prakrti. Tyto guny se ustavičně svářejí mezi sebou: ráno může člověk upadnout do nevědomosti, během dne být v obětí ctnosti a večer propadnout vášni. Přesto však jeden z těchto stavů vždycky dominuje a je obvyklý. Avšak štěstí, to jest nejvyšší uspokojení, lze nalézt pouze v guně ctnosti. Proto je cesta ke štěstí cestou z nevědomosti ke ctnosti. Abychom ji dokázali projít, musíme umět rozlišovat jednotlivé stavy a poznávat, co je nevědomost, co vášeň a co ctnost. Jestliže se naučíme vědomě nahrazovat jednu gunu druhou, naučíme se ovládat vlastní osud.

Guny a denní doba

Den se dělí na tři části: od 10:00 do 18:00-vášeň, od 18:00 do 02:00 – nevědomost, od 02:00 do 10:00 – ctnost. Svoji činnost bychom měli organizovat v souladu s tímto rytmem. Vstávat a chodit spát co možná nejdřív, den věnovat práci a večer odpočinku. Pokud si takový režim osvojíme, bude náš život mnohem více harmonický a radostný.

Guna nevědomosti

Člověk, který se nachází v guně nevědomosti, neví, co od života chce a co je to štěstí. Hodně spí, stává se lhostejným, obvykle postupně propadá nějaké závislosti. Nevědomost odsuzuje k nekvalifikované, monotónní a špatně placené práci. Energie tamas brání projevení iniciativy. Člověk dělá, co mu přijde pod ruku a nechce přijmout žádnou odpovědnost. Pro nevědomost je typická filosofie egoismu: já jsem středem Všehomíra, chci si žít dobře a pohodlně a víc mě nezajímá. Nejdůležitější jsou pro člověka, který usiluje o překonání nevědomosti, dva faktory: první – přijetí odpovědnosti za plnění svých povinností; druhý — vytýčit si v životě cíl. Aby překonal nevědomost, musí se stýkat s lidmi, kteří mají znalosti a informace. To jsou lidé vášně a ctnosti. Jestliže jste se rozhodli vymanit z nevědomosti, začněte plody své práce vkládat nikoli do zábavy a nasycení žaludku, ale do rozvoje. Zvyšte si kvalifikaci, osvojte si novou profesi, studujte cizí jazyk. A buďte připraveni na změny.

Guna vášně

Vášeň je prahem mezi nevědomostí a ctností, který je nezbytné překročit. V této guně už je člověk nucen přijímat odpovědnost. Systém hmotného světa je uspořádán tak, že čím větší odpovědnost na sebe bereme za to, co děláme, tím většího se nám dostává příjmu. Pro gunu radžas je charakteristická lačnost: chci-chci-chci, musím-musím-musím, mě-mě-mě! V guně vášně člověk dosahuje stanovených cílů, jeho zajištěnost roste, avšak s výsledkem není nikdy spokojen. Do své činnosti vkládá veškerý život, její plody mu však nemohou nahradit emocionální ztráty. Toho je schopen pouze vztah. To je ovšem skutečnost, kterou právě člověk vášně nechápe. Rodina založená na vášni se zachová maximálně sedm let. Takové vztahy velice rychle omrzí, neboť lidé žijící v guně vášně nepociťují žádnou rozkoš z hlubokých vnitřních emocionálních vztahů. Vášeň nemůže být základním stavem člověka, je vždycky přechodem buď k nevědomosti nebo ctnosti. Člověk, který uvízne v guně radžas, si někdy v padesáti-šedesáti letech vytvoří vlastní zvrácenou filosofii: «Celý život jsem pracoval v potu tváře a neměl jsem z toho žádné potěšení, za to mohou všichni ti lidé kolem mě, proto je musím zničit a rozdrtit». Tímto způsobem dokáže vášeň zavést člověka zpátky k nevědomosti. Protože vášeň je energie vhodná k postrčení, k odrazu a jednání, není-li však jednání podloženo věděním, vede pouze k utrpení.

Guna ctnosti

Když se setkáme se slovy «ctnost», «blaženství», zmocňuje se nás podivuhodný pocit, že tohle je právě to, po čem toužíme. Od prvopočátku je totiž kvalitou našeho éterického těla právě ctnost a každý člověk o tento stav podvědomě usiluje. Ctnost znamená znalost pravé podstaty věcí. Vědění člověka osvítí. Všechna lidská neštěstí pocházejí z neklidné mysli. Člověk ve stavu ctnosti je klidný, přitom však zůstává aktivní, neboť pro zachování své ctnosti potřebuje materiální prostředky. Ve stavu ctnosti se člověk stává vysoce kvalifikovaným odborníkem a všechno dělá s láskou. V energii ctnosti vyzařuje svou vnitřní záři a stává se skutečně krásným.

S takovým člověkem se lidé chtějí stýkat, protože pouhá jeho přítomnost je uklidňuje. Pevné a šťastné rodiny lze dosánout pouze ve stavu ctnosti. Manželé v ní chápou, že musejí respektovat a vážit si povahy toho druhého a plnit své povinnosti. V takové rodině vyrůstají krásné a zdravé děti. Styk s přírodou, pořádek a čistota domova, atmosféra vzájemné úcty a lásky, klid a správná výživa – to vše do života přitahuje gunu ctnosti. Sattwa je hlavní energií, schopnou přinést člověku štěstí a prosperitu. Nikdy však nepřijde sama o sobě, musíme si ji vědomě vyvolit.

==========
9 možných příznaků minulého života
Magie: obřady, zaklínání a rady pro každý den

Facebook AstroPlus.cz